Ang tagalog ng "Year of the Wooden Sheep" ay

Taon ng mga Barkong Kahoy.

No comments

Powered by Blogger.