Ang tagalog ng "Year of the Wooden Sheep" ay

Taon ng mga Barkong Kahoy.

No comments:

Post a Comment