Kung landline ang tawag sa telepono sa bahay,

bakit hindi airline ang tawag sa telepono sa himpapawid?

No comments

Powered by Blogger.