Kung landline ang tawag sa telepono sa bahay,

bakit hindi airline ang tawag sa telepono sa himpapawid?

No comments:

Post a Comment