Ang hindi marunong lumunok ng pulburon

ay hindi makakapito sa paroroonan.

No comments:

Post a Comment