Ang tawag sa pangcompute ng mga hinahalungkat

ay kalkalator.

No comments:

Post a Comment