Ang lugar ng mga maraming mababahong mapagduda

ay skeptic tank.

No comments

Powered by Blogger.