Ang lugar ng mga maraming mababahong mapagduda

ay skeptic tank.

No comments:

Post a Comment