Illegal size paper

Ang tawag sa lahat ng papel na hindi legal size.


No comments

Powered by Blogger.