Kung ang lalakeng lawyer ay manananggol...

...kawawa naman ang babaeng lawyer.

No comments:

Post a Comment