Ang karpenterong may dalang martilyo na superhero

ay carpenthor.

No comments

Powered by Blogger.