Ang pinakamagandang araw na panoorin ang Thor

ay Thorsday.

No comments:

Post a Comment