Ang tawag sa tinderong naghahasa ng kutsilyo at nagbebenta ng mangga,

ay manggahasa.

No comments:

Post a Comment