Ang pagsisigaw

... ay walang bisa kung langgam ang sinisigawan mo.

No comments:

Post a Comment