Kung ang malaking langaw ay bangaw...

... ang malaking longganisa ay bongganisa.

No comments:

Post a Comment