Kung ang kunwarian na paglalaro ng house ay bahay-bahayan,

ang kunwarian na paglalaro ng lobo ay balunbalunan.

No comments

Powered by Blogger.