Hindi lahat ng marunong pumito at umihip ng lobo...

... ay marunong pumito habang umiihip ng lobo.

No comments:

Post a Comment