Kung may pinto: may pintuan; kung may hagdan: may hagdanan; kung may daan: may daanan;

Kaya kung may alax, may alaxan.

No comments:

Post a Comment