[Dilang Pinilipit]

Pumuna ang paminta sa imprenta para magpintura ng peluka.

No comments:

Post a Comment