[Tinagalog] As you sow, so shall you reap.

"Kapag nakita mo, mapupunit."

No comments

Powered by Blogger.