Ang sa baboy ay sa baboy, ang sa unggoy ay sa unggoy.

Pero may mga taong sadyang napagsasama pagiging unggoy at baboy. Ang tawag dun, babunggoy.

No comments:

Post a Comment