Ang pagkaing pasta...

...ay hilig ng mga dentista.

No comments:

Post a Comment