Ang tubig ay may lakas-tama rin...

... kung galing sa hose ng bombero.

No comments:

Post a Comment