Hindi lahat ng marunong gumiling...

...ay marunong magluto ng giniling.

No comments:

Post a Comment