Ang magkaaway, ipagbati

...ay ikakabagsak ng sa pula't sa puti.

No comments:

Post a Comment